Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése Közép- Magyarországon

Jelen felhívás átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.


A felhívás célcsoportja:

  • Közép-Magyarország lakossága, különösen a krónikus nem-fertőző betegségek életmódbeli kockázati tényezői által érintett lakosság, valamint a mentális egészség szempontjából sérülékeny csoportok, és a mentális betegségek tekintetében kockázati csoportba sorolható személyek.
  • Helyi döntéshozók (egészségügyben, népegészségügyben dolgozó szakemberek, egészségfejlesztésben résztvevő további ágazatok szakemberei).

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,7 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18 - 41 db.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi szervezetek (GFO besorolással):
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

a) Központi költségvetési szerv (GFO 312);
b) Helyi önkormányzat (GFO 321);
c) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
d) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);

Közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

a) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);
b) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573);

Közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó vállalkozás:

a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);
b) Részvénytársaság (GFO 114);
c) Betéti társaság (GFO 117);

A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be támogatási kérelmet, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
A) Járási szinten működő egészségfejlesztési iroda létrehozása az egészségfejlesztési irodával még nem rendelkező járásokban:

1) Egészségfejlesztési Iroda létrehozása:

a) Egészségfejlesztési Iroda szakmai, szervezeti kialakítása és működtetése, szakemberállomány biztosítása;
b) Projekt megvalósításához szükséges helyiségek építési engedélyhez nem kötött felújítása, átalakítása, infrastrukturális feltételek megteremtése.

2) Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai támogató feladatai:

a) A helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységek folyamatos nyomon követése, illetve azok monitorozásában való részétel, amennyiben nem áll fenn összeférhetetlenség, szükség esetén módszertani segítségnyújtás, helyi jó gyakorlatok összegyűjtése;
b) Kapcsolattartás a járásban található alapellátást vagy szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, a helyi, illetve megyei Kormányhivatallal, közösségfejlesztő és egészségfejlesztő szakemberekkel és a régióban működő más Egészségfejlesztési Irodákkal;
c) Együttműködés a VEKOP-7.2.3-17 felhívás keretében az adott járásban kialakításra kerülő praxisközösséggel;
d) Kapcsolattartás az Egészségfejlesztési Irodák szakmai-irányításáért felelős országos szervvel, adatszolgáltatás az Iroda tevékenységéről;
e) A szakmai irányításáért felelős országos szerv által előírt kötelező képzések teljesítése, s a szakmai irányító által előírt kompetenciák feltételek biztosítása a feladatellátáshoz;
f) Tanácsadás és tájékoztatás nyújtása primer prevenciós témában a térség oktatási és nevelési, illetve szociális és egészségügyi intézményeiben dolgozó szakembereknek;
g) Primer és szekunder prevenciós területen módszertani, szakmai támogatás a járás egészségügyi alapellátói számára;
h) A háziorvosok által végzendő állapotfelméréseken való lakossági részvételt ösztönző, motiváló programok koordinálása;
i) A járásban már meglévő civil együttműködések támogatása, összehangolása;
j) Együttműködés a járásban található Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal;
k) Laikus és szakmai támogató hálózatok kialakítása a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése céljából.

3) Az Egészségfejlesztési Iroda felelős az alábbi tevékenységek végrehajtásáért:

a) Partnerségi munkacsoport kialakítása, működtetése a járásban az egészségfejlesztésben és prevencióban érintett intézmények, szervezetek, szolgáltatók, döntéshozók bevonásával; az egészséggel kapcsolatos helyi döntésekben, valamint azok előkészítésében való részvétel; a helyben zajló egészségfejlesztési programok összegyűjtése, helyi adatbázis vezetése;
b) A járás településein megvalósuló programokban való részvétel (pl.: egészségnap);
c) A települési, járási egészségfejlesztési tevékenységek koordinációjában való részvétel, az egészségtervhez illeszkedő színtér specifikus egészségfejlesztési program előkészítése, megszervezése, lebonyolítása különös, tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra és az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére:
- a Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés keretében megvalósuló iskolai programok megvalósításának elősegítése (azok elsődleges gazdája az iskola egészségügy, a pedagógusok és segítő szakemberek);
- munkahelyi egészségfejlesztési programok kezdeményezése és azok megvalósításában való részvétel;
- közösségi, települési egészségfejlesztési programok megvalósítása.
d) A járásban működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozókat célzó egészségfejlesztési programok megvalósítása, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók mentális egészségét, dohányzásról való leszoktatását támogató programok szervezése, megvalósítása, országosan kidolgozott program alapján;
e) A kliensek életmódváltását támogató programokba irányítása, a programokba való részvétel eredményességének nyomon követése a következő témákban az alapellátással és a prevencióban érintett szakellátási szolgáltatókkal szoros együttműködésben:
- rendszeres, életvitelszintű testmozgást ösztönző közösségi programok szervezése, lebonyolítása;
- rendszeres, életvitelszerű egészséges táplálkozást ösztönző közösségi programok szervezése, lebonyolítása;
- dohányzással kapcsolatos rövid intervenció, dohányzásról való leszokás támogatása a járásokban az alapellátás és a járásokat ellátó, dohányzás leszokás támogatást biztosító tüdőgondozó(k) együttműködésének javításával;
- túlzott alkoholfogyasztással küzdők korai felismerése és rövid intervenció biztosítása, alkohol-betegek korai kezelésbe irányítása, leszokást támogató klubszerű, önsegítő tevékenységek megvalósításának támogatása helyiségekkel és kommunikációs segítséggel.
f) Betegklubok működtetése legalább szív- és érrendszeri, diabetes témakörben, kapcsolattartás betegklubokkal.
g) Szervezett népegészségügyi szűrésekre való mozgósítás (kapcsolódó ismertterjesztés);
h) Idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok megvalósítása;
i) Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 felhívás projektgazdája által az Egészségfejlesztési Iroda rendelkezésére bocsátott egységes szakmai tartalom alapján;
j) Alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára (pl.: információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás);
k) Környezeti allergének elleni fellépésekben való részvétel a helyi Kormányhivatallal együttműködésben;
l) Egyéb egészségfejlesztési programok megszervezése és lebonyolítása a járási egészségterv cselekvési tervében foglaltak szerint különösen a drogfogyasztás megelőzése és baleset-megelőzés terülteken.
m) Mentális egészség támogató funkció részeként további tevékenységek:

a. Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása védőnőkkel szoros együttműködésben (pl.: szülőklubok);
b. Csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (pl.: önsegítő csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiégés- prevenciós tréning, művészetterápiás csoport, szerhasználatot megelőző csoport, önsegítő csoportok beteg családtaggal élő családok számára);
c. Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása;
d. A depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása együttműködésben a releváns helyi szervezetekkel.

4) Amennyiben az Egészségfejlesztési Iroda által lefedett járás területe Közösségi Egészségszervezési Iroda ellátási területéhez tartozik, akkor együttműködés a Közösségi Egészségszervezési Irodával, együttműködési lehetőségek feltérképezése az egységes egészségszervezési, egészségtervezési, kapacitástervezési és egészségfejlesztési tevékenységek megvalósításának elősegítése érdekében.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 12-től 2018. február 28-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. június 12. – 2017. szeptember 13.
2017. szeptember 20. – 2017. november 20.
2017. november 27. – 2018. február 28.

Forrás: palyazat.gov.hu