Elindult az új versenyképesség növelő program közép- és nagyvállalatok számára!

A pályázat célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, nem visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a COVID-19-járvány (koronavírus-járvány) következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze.


A rendelkezésre álló forrás összege
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd Ft

Támogatás mértéke, összege

A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

 • nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%- a
 • nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a
 • nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a

Támogatást igénylők köre
A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság vehet részt, melyek a koronavírus járvány miatt, az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett.

Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás
a) acélipari tevékenységhez;
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;
c) a széniparban folytatott tevékenységhez;
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához;
f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
h) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez;
i) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;
j) kereskedelmi tevékenységhez;
k) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;
l) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez;
m) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

Elszámolható költségek köre

A támogatás terhére a beruházás megkezdését követően felmerült, a beruházás megvalósításához szükséges, tárgyi eszközöknek vagy immateriális javaknak az Sztv. 47-51. §- ában meghatározott beszerzési költségei számolhatóak el.
- Amennyiben a beruházás megvalósításához új ingatlan vagy ingatlanrész – beleértve az új irodahelyiséget is – bérlése válik szükségessé azok bérleti díja a kötelezettségvállalási időszak végéig elszámolható.
- A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét.
- Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

 • kizárólag a pályázó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
 • az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
 • piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
 • legalább a beruházás végéig a pályázó eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
 • nagyvállalkozások esetén az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki

- A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

 • a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet,
 • az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

- Az energia termeléshez kapcsolódó eszközök költségei A megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható költségeknek minősülnek, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

 • a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,
 • az energiatermelési kapacitás nem haladja meg a pályázó energiaigényét, valamint a megtermelt energia legfeljebb 20%-át értékesítik.

- Ha a pályázó a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során ÁFA levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.
- Ha a pályázó ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
- Használt eszközök:

 • Nagyvállalat – az alábbi b) pont kivételével – csak új eszközt, középvállalat használt eszközt is elszámolhat.
 • Nagyvállalat által beszerzett használt eszköz csak abban az esetben számolható el, amennyiben a használt eszköz egy bezárásra került létesítmény eszköze, és az eladója a beruházótól független harmadik fél (létesítményfelvásárlás).

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A pályázat benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos.

A páláyzatról rövid összefoglaló letölthető innen.