Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017

Budapest Főváros Önkormányzata 2017-ben 500 millió Ft-os keret összegben biztosít vissza nem térítendő támogatást, amely utófinanszírozással használható fel.


A Fővárosi Közgyűlés jelen Támogatás meghirdetésével egyablakos pályázati eljárást kíván lefolytatni, a korábban három külön pályázat kiírása helyett („Építészeti Értékvédelmi Támogatás”, „Műemléki Keret” és „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása”).

Pályázók a Támogatás hatálya alá eső épületekkel, a kiírásban megjelölt munkákra, a kiírásban megjelölt mértékig pályázhatnak. Támogató a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelés alapján bírálja el. Az egyes pályázatokra adható támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Támogató olyan munkák megvalósulását kívánja elősegíteni, amelyek az építészeti értékek megőrzésére irányulnak, és azokat az értékmegőrzéshez szorosan kapcsolódó felújításokat és állagmegóvási munkákat, amelyek az épületek rendeltetésszerű használatához szükségesek.

Támogató ezen pályázatával különösen támogatni kívánja a főútvonalak mentén lévő épületek homlokzatának, illetve földszinti sávjának felújítását, rendbetételét. Ennek megfelelően az üzletportálok épületenként történő egységesítése, eredeti állapot szerinti felújítása, a reklámhordozók hatályos szabályok alapján és örökségvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítása és az eredeti homlokzat-architektúra helyreállítása mind támogatható.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Támogatásra az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.

Az örökségvédelem alatt álló, a társasházakról szóló törvényben meghatározott társasházak és a lakásszövetkezetekről szóló törvényben meghatározott lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek tulajdonosi közösségei akkor nyújthatnak be pályázatot, ha az épületeik 25 évnél régebben épültek, teljes felújításukra azóta nem került sor és legalább 2 lakásból állnak.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé.

TÁMOGATHATÓ MUNKÁK

A) MINDEN PÁLYÁZÓ esetében támogatható:

Közterületről látható, arculatot, utcaképet meghatározó, építészeti értéket hordozó részek, mint

 • épületek földszinti sávjának felújítása, rendbetétele,
 • teljes homlokzat helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései,
 • különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó homlokzatrész, nyílászáró, terasz, tető, előtető felújítása,
 • különleges építészeti értéket képviselő egyéb építmény elem felújítása: pl. kerítés, kapuzat, kertépítészeti elem,
 • épület tartozékok felújítása: pl: szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas elemek, öntöttvas és spiáter díszítmény.

B) Az A) pontban írtakon túl KÖZINTÉZMÉNYI FUNKCIÓT BETÖLTŐ ÉPÜLET esetében támogatható továbbá:

 • a látogatható terekben a belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékkel rendelkező részek (kapualj, lépcsőház, belső közös terek, udvar, az épület részét képező berendezések, kertépítészeti elemek) felújítása.

C) Az A) pontban írtakon túl TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK esetében támogatható továbbá:

 • tető szerkezetének és héjalásának felújítása, ehhez kapcsolódóan tűzfal, oromfal felújítása műszaki, állékonysági problémák esetén,
 • tartószerkezeti elemek (pl. erkély, függőfolyosó) szerkezetének, továbbá függőfolyosó burkolatának felújítása,
 • nyílászárók teljes homlokzatot érintő egységes felújítása, cseréje (a műanyag nyílászáró nem támogatható),
 • homlokzatfelújítás keretében vízszigetelési hiányosságok megoldása,
 • különleges építészeti értéket képviselő kapualj, lépcsőház felújítása.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a megpályázott munka összköltségének 50%-a lehet. A támogatás összege pályázatonként nem haladhatja meg a 20 000 000 Ft-ot.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázatoknak 2017. október 13. napján 14:00 óráig kell beérkeznie a Főpolgármesteri Hivatalba.

Forrás: budapest.hu