Mikro, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.


A rendelkezésre álló forrás összege:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 Mrd forint. 

A támogatás mértéke, összege 

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. 

Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni

a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok

foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,

c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,

d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjbr.), valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők).

A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.

Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa

A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Támogatást igénylők köre

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt.

  • egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
  • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
  • a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg
  • a beruházást legkésőbb 2019. október 31-ig megvalósítja

Foglalkoztatási kötelezettség  

A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

Legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva).

Támogatható tevékenységek

  • Új tárgyi eszközök, gépek beszerzése,
  • immateriális javak költségei, ha kizárólag a – pályázatban megjelölt és a hatósági szerződésben rögzítettberuházási projekt megvalósítási helyszínén – támogatásban részesült létesítményben használják fel,
  • ingatlan vásárlása, 
  • bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó),
  • új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtása 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Forrás: kormany.hu