Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez támogatás nyújtható helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.


A rendelkezésre álló forrás összege:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint. 

Támogatásban részesíthetők köre

 • helyi önkormányzatok
 • önkormányzati társulások
 • helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok
 • önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság

Jogosultság feltételei:

 • a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 • az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
 • kötelezettséget vállal arra, hogy:
 1. a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
 2. a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
 3. a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
 4. a támogatással megvalósuló munkásszálláson a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt,
 5. a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,
 6. vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.
   

Támogatás annak a gazdasági társaságnak is nyújtható, amely:

 • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott régiókban, illetve településeken létesít munkásszállást,
 • a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • a beruházás költségeinek az Atr. 25. § -ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként saját forrásból biztosítja.
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 • az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
 • kötelezettséget vállal arra, hogy:
 1. a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
 2. a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
 3. a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
 4. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással megvalósuló munkásszálláson a vele munkaviszonyban álló, a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti munkavállaló számára szállást nyújt,
 5. a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,
 • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz,
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12.000 főt foglalkozatott,
 • rendelkezik legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

 • Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how számolható el.
 • Amennyiben a kérelem egyszerre irányul építési és felújítási tevékenység végzésére (például meglévő épület felújítása és az épület bővítése), abban az esetben a beruházás megvalósításához szükséges építési, illetve felújítási költségek is elszámolhatóak, de a költségeket elkülönítetten kell tervezni és kimutatni.
 • Amennyiben 80 férőhellyel rendelkező munkásszállás kerül kialakításra, legalább 4 fő álláskereső alkalmazása kötelező. 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén 40 férőhelyenként plusz egy fő, de maximum összesen 10 fő álláskereső foglalkoztatása kötelező.
 • Támogatás legalább 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.
 • Nem önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő gazdasági társaság legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik, és a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkozatott.

Fenntartási kötelezettség  

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 10 évig köteles a projektet fenntartani.

A támogatás mértéke, összege

 • Egy m2-re jutó fajlagos költség
 • munkásszállás építése esetén: maximum 373 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 267 000 Ft
 • Egy munkásszállási férőhely kalkulált költsége
 • munkásszállás építése esetén: maximum 3 730 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 2 670 000 Ft

 

A támogatás maximális mértékének megállapítására mindkét szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor.

Nem helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére infrastruktúra fejlesztéséhez regionális beruházási támogatás formájában biztosítható támogatás.

Támogatás formája

Visszatérítendő, illetve részben visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás nyújtható:

 • Vissza nem térítendő támogatás nyújtható új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez.
 • Visszatérítendő támogatás nyújtható a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.
 • Amennyiben a benyújtott igény új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekre, valamint a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges támogatás nyújtására együttesen irányul, abban az esetben a támogatás részben – a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzése tekintetében – visszatérítendő.

Előleg

A támogatás terhére 100 % előleg adható.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2019. október 10. és 2020. május 15. között lehetséges.

A pályázatról röbid összefoglaló letölthető innen.