Nyugi, időben szólnak a durván túligényelt EU-pályázatok felfüggesztéséről

Szombattól pályázóbarát irányba változtak az EU-s felhívások menetközbeni felfüggesztésének szabályai. Ennek lényege, hogy a cégek által durván túligényelt pályázatokat a benyújtási határidők előtt csak úgy lehet felfüggeszteni, ha ezt megelőzően 8 nappal szólnak róla. Eddig ez 3 nap volt, illetve a határidő előbbre hozásával is lehetett pályázói bizonytalanságot okozni. Bár már most is jelentősen túligényelték a legnépszerűbb uniós kapacitásbővítési pályázatot, de az új szabály alapján várhatóan nem fogják a február 28-i határnap előtt felfüggeszteni. Ez sok olyan céget nyugtathat, amely még most készíti elő a pályázatát. 


Szóltak előre a tervezett változtatásról

A legutóbbi parlamenti projektmenedzseri fórumon már elhangzott, hogy pályázóbarát irányba változnak a felhívások menetközbeni felfüggesztési szabályai, ez pedig a pénteken közzétett, ma hatályba lépett jogszabály módosítással meg is történt. A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent ugyanis a 24/2017. (II. 3.) kormányrendelet, amely az EU-támogatások alapvető elosztási szabályait rögzítő 272/2014-es kormányrendelet számos pontját is átírja. Ezek közül néhány fontosabb saját kiegészítéseinkkel: 

  • Eddig úgy szóltak a keretek, hogy a szakaszos benyújtású pályázatoknál (mint a most futó két kapacitásbővítési GINOP-pályázat) az adott szakaszhatár előtt még a jelentősen túligényelt pályázatot sem lehetett keretkimerülésre hivatkozva felfüggeszteni,
  • Ezt azonban elvileg azzal ki tudták kerülni a kiírók, hogy menetközben előrehozták az adott benyújtási szakaszhatár zárónapját és így hirtelen bezárult a "pályázati ablak"
  • A Miniszterelnökség azonban nem szerette volna, hogy ez, a pályázók számára bizonytalanságot jelentő lehetőség, megmaradjon (mivel a pályázatra készülők nem tudhatták, hogy egy jelentősen túligényelt pályázatot meddig tartanak még nyitva, azaz meddig marad változatlan a benyújtási szakaszhatár).
  • A 272/2014-es kormányrendelet módosítása ezeket valóban meg is oldja, hiszen az 53. § a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészült ki: "(1b) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges. (1c) Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a felhívás lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges."
  • Az új jogszabály 47. § (2) bekezdése azt is tartalmazza, hogy bár az Irányító Hatóság határozza meg a szakaszos elbírálás esetén a benyújtási határnapokat, de fontos megkötés rá nézve, hogy "Az értékelési határnap és a következő értékelési szakasz első napja között legfeljebb hét napos szünet határozható meg."


 

Mi várható a két népszerű pályázatnál?


A szombattól módosított pályázat felfüggesztési szabályok és a már most is erősen túligényelt két GINOP-os kapacitásbővítési pályázat kapcsán fontos kérdés, hogy mi várható. A pályázatok első benyújtási szakaszhatára február 28., de közben a péntek esti állapot szerint a GINOP-1.2.1-16-os pályázat várhatóan 50 milliárd forint körüli keretére már 75 milliárdos a benyújtott támogatási igény, az 1.2.2-16-os kódszámú esetén pedig a 30 milliárd forint körüli keretre 23 milliárd forintos az összesített támogatási igény. A két pályázat konkrét tartalmáról és az akkori támogatási igényekről néhány napja részletesen írtunk:

Abból kiindulva, hogy a január 27-i parlamenti fórumon elhangzott: a megemelkedő keretösszegek legalább kétszeres túligényléséig nincs valós hatósági szándék a felfüggesztésre, így jó eséllyel a két pályázat nyitva fog maradni az eredetileg is rögzített február 28-i szakaszhatárig (ha pedig mégsem, akkor 8 nappal a felfüggesztés előtt közzétesznek egy közleményt).

Korlátozás a támogatói előlegnél

A 272/2014-es kormányrendelet két további fontos területen is változott, amelynek lényege: 

  • A központi költségvetési szervek, az önkormányzatok és cégeik csak úgy kaphatják meg a támogatói előleget, ha az előtte benyújtott éves likviditási tervüket elfogadja a pályázatot kiíró Irányító Hatóság
  • Ha a kedvezményezett közszféra szervezet, az Irányító Hatóság eltekinthet a dokumentum alapú ellenőrzés teljes körű lefolytatásától, igaz ezt feltételekhez kötik.


A fenti első ponthoz kapcsolódik, hogy a jogszabály érintetlenül hagyta a 100%-os támogatói előleg intézményét a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén. "Csupán" azt történt, hogy míg eddig ezek a kedvezményezettek a projektjük megkezdése előtt akár a 100%-os előleget is megkaphatták, addig mostantól a támogatói előleghez éves likviditási terv elfogadása kell.

Ezt úgy szabályozza az új rendeleti rész, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 42. alcíme a következő 117/A. §-sal egészül ki: "117/A. § : 

  • (1) Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett (e § alkalmazásában a továbbiakban: kedvezményezett) részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
  • (2) Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.
  • (3) Az adott naptári évre a támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-ánál több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság jóváhagyta."

Ellenőrzési változtatás

További lényeges változás, hogy a 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
"(2) Ha a kedvezményezett közszféra szervezet, az irányító hatóság eltekinthet a dokumentum alapú ellenőrzés teljes körű lefolytatásától, ha a kedvezményezett utalványozási vagy egyéb belső szabályzatai valamennyi kifizetés esetén tartalmazzák a tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokat, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőség ellenőrzését, és ezen szabályzatokat az irányító hatóság megfelelőnek találta. Az irányító hatóság az elfogadott dokumentumokat megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére. A kedvezményezettnek biztosítania kell a kifizetés előtti ellenőrzés funkcionális függetlenségét."

Forrás: portfolio.hu