Újabb K+F pályázatok jelentek meg

Megjelent újabb négy pályázat kutatás-fejlesztés témakörben, amelyből két forrás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében jelent meg.


Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében - IPARJOG_15

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges

Támogatást igénylők köre:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek
 • közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, költségvetési szervek, ill. azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalat esetében annak közép-magyarországi telephelyei

A támogatás mértéke, összege, típusa:

 • Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015–2016 közötti időszakra összesen 300 millió forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2015. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 200 millió forint.
 • Pályázónként 0,6-7,1 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.

A pályázatról rövidített összefoglalónkat itt olvashatja.

 

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága- GINOP-2.3.2-15

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A pályázatok várható benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:

 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
 • egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.  

A támogatás mértéke, összege, típusa:
A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 500 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 200 millió Ft. 

A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.

Támogatható tevékenységek bemutatása:

 1. Kutatási tevékenység
 2. Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási tevékenységhez kapcsolódnak.  A tevékenység önállóan nem támogatható.
 3. Projekt előkészítési tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 4. Projektmenedzsment tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 5. Szolgáltatás igénybevétele tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.

A pályázatról rövidített összefoglalónkat itt olvashatja.

 

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések- GINOP-2.2.1-15

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok várható benyújtása 2015. november 30 – 2017. november 30

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. Mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok amelyek:
 1. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
 2. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
 3. kettős könyvvitelt vezetnek, és
 4. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására)
 1. Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az 1) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;
 2. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
 3. egyházi felsőoktatási intézmények

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.
Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

A támogatás mértéke, összege, típusa:
A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft.
Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.

A támogatás maximális mértéke:
Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.

Támogatható tevékenységek bemutatása:
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a):

 1. Alapkutatás
 2. Ipari kutatás
 3. Kísérleti fejlesztés

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében

 1. Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.

 1. A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 2. Immateriális javak beszerzése

Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

 1. Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható

 1. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 2. Immateriális javak beszerzése

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható.

A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

A projekt területi korlátozása:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A pályázatról rövidített összefoglalónkat itt olvashatja.

 

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása- NEMZ_15

A felhívás célja, hogy segítse a magyarországi szereplők bekapcsolódását az uniós és tagállami együttműködésben megvalósuló közös programokba és kezdeményezésekbe azáltal, hogy a részvételhez szükséges hazai forrást biztosítja
Erre a támogatásra az AAL („Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living”), az ECSEL („Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership”) és a EUROSTARS Program nemzetközi pályázatain sikerrel szereplő magyar résztvevők jogosultak.
​Az NKFI Hivatal ezzel a kiírásával a 2014–2015 évi nemzetközi pályázati fordulókban támogatásra javasolt projekteket kívánja támogatni, amire az NKFI Alapból összesen 1,38 milliárd forint keretösszeget biztosít.
A pályázatról rövidített összefoglalónkat itt olvashatja.

 

A korábban megjelent és továbbra is elérhető K+F pályázatokról itt olvashat:

GINOP-2.1.1-15  "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" 
és

GINOP-2.3.3-15  "Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás"

 

A további K+F pályázatok megjelenési menetrendjéről pedig itt.

 

Forrás: palyazat.gov.hu és nkfih.hu