Megjelent a munkavállalók képzését támogató felhívás KKV-k és nagyvállalatok részére is

A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A pályázat kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.


Mikro-, kis- és középvállalkozás - GINOP-6.1.6-17

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3 000 000 Ft max. 50 000 000 Ft 

Támogatást igénylők köre

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és

ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és

ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

ae) A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések lebonyolítása

- saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy

- vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy

- saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként;

beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő elégedettségmérést.

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:

a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;

b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;

c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is)..

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Az képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

- Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

- Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével

b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:

1. belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása  Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével);

2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá

3. saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

1. Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

2. A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

e) Munkahelyi mentor alkalmazása

A projekt területi korlátozása

Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Előleg igénylése

Az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtása 2018. március 13.-tól 2018. december 3-ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

 

Nagyvállalat - GINOP-6.1.5-16

A támogatás mértéke, összege

A vissza nem térítendő támogatás összege: min 10.000.000 Ft, max 100.000.000 Ft lehet

Támogatást igénylők köre

aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és

ab) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

ac) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

ad) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak  be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.

ae) a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

Az elszámolható költségek köre

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) Projekt előkészítés költségei

aa) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

i. Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével

ii. A képzések megvalósításának előkészítése

iii. Fktv. szerinti engedélyeztetés saját teljesítés keretében megvalósított képzés esetén

ab) Közbeszerzési költségek

i. Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv;

ii. Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak.

b) Projektmenedzsment költségei

ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

i. bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

bb)  projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

i. megbízási díj;

ii. vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kikötésével.

c) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

ca) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

i. bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

A szakmai megvalósító esetében a támogatás mértéke személyenként, teljes munkaidő esetén havi bruttó 400.000 Ft maximum, vagy ennek időarányos összege.

cb)  Külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek foglalkoztatásba vonása és jelen projekt keretében történő képzése esetén kötelezően biztosítandó mentor személyi jellegű ráfordítása

i. bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);

ii. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

A mentor esetében az elszámolható költség összege személyenként, teljes munkaidő esetén maximum havi 160.000 Ft (a c) 2. i. és ii. alpontjai összesen)), vagy ennek időarányos összege.

d) Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei szakértői szolgáltatás költségei

da) Egyéb szakértői szolgáltatás

  1. belső képzés esetén képzési program/tananyag kifejlesztése;
  2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, kombinált nyelvi képzések esetén.

db) Képzéshez kapcsolódó költségek

i. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);

ii. Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet figyelembe vételével

iii. Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége

iv. Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek

v. Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díj, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége)

Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.

Az Képzéshez kapcsolódó költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Fenntartási kötelezettség

A projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 12–tól 2018. december 3-ig van lehetőség. 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

 

Forrás: palyazat.gov.hu